Loading...

Todays Most
Up-Voted
Todays Most
Down-Voted
Most
Recent Voted
All Time Most
Up-Voted
All Time Most
Down-Voted
Top
Voted Index

NASDAQStock SymbolUp VotesDown VotesVote
ACET11
DFS01
TSL01
AMER12
AMZN01
ABC01
DIS01
PTN02
Stock SymbolUp VotesDown VotesVote
TSLA377164
CBIS371185
AMD374291
DIS231152
NVDA199142
AMZN225174
KTOS182134
SDVI11775
MSRT186146
NFLX166131
Stock SymbolUp VotesDown VotesVote
ARNC42
MAIN20
ADMP42
ATVI42
BIOA10
HIVE43
10
CL10
SIRI10
BIEI10
Stock SymbolUp VotesDown VotesVote
ADMP2012
MSTX147
ATVI2114
AVIR1711
HIVE127
ZDGE149
ASX1611
AKAM149
RTN95
UNXL73
Stock SymbolUp VotesDown VotesVote
TSLA159110
SDVI10563
DIS142106
AMMJ153129
AMFE125106
AKAM121104
NAT129112
AMD170155
AOL126112
AMZN151137

Last 10 Stocks Voted On

Stock SymbolActionVote
DFSDOWNVOTE
AMZNDOWNVOTE
ABCDOWNVOTE
DISDOWNVOTE
PTNDOWNVOTE
PTNDOWNVOTE
TSLDOWNVOTE
AMERDOWNVOTE
ACETUPVOTE
ACETDOWNVOTE